06 2489 5333
welkom@peggywalkerzelfkenniscoach.nl

Algemene Voorwaarden

"Zelfkennis is een Must"

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities:

 1. Peggywalkerzelfkenniscoach.nl: Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis, gevestigd te Zoetermeer onder KvK nr. 27256064.
 2. Klant: degene met wie Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Peggywalkerzelfkenniscoach.nl en klant samen.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Offertes gelden niet voor aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijkzijn overeengekomen.


Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt Walker Coaching / Peggy Walker trainer, coach en inspirator in zelfkennis zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Prijzen

 1. Alle prijzen die Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van €125, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te
  passen.
 7. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Walker Coaching/ Peggy Walker trainer, coach en inspirator in
  zelfkennis prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 8. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Walker Coaching/ Peggy Walker trainer, coach en inspirator inzelfkennis op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis te betalen.


Uitvoering van de overeenkomst

 1. Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Walker Coaching/Peggy Walker trainer, coach en inspirator in zelfkennis heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de klant geschieden
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Duur en opzegging van de overeenkomst

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis schriftelijk in gebreke stellen.
 3. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht tenemen.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis zal de klant hiervan op de hoogte stellen;
 3. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst kunnen financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben;
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis daarbij aangeven in hoeverre wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

           Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Vertrouwelijke informatie is ook informatie waarvan partijen redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan schade kan berokkenen.
 3. Partijen nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat ze de in lid 1 en 2 genoemde informatie geheimhouden
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die door partijen openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Vrijwaring
De klant vrijwaart Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis geleverde diensten.


Klachten

 1. De klant dient een door Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt de verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

  Als Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid

 1. Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

          
 Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. De klant voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
 3. Annulering door de klant kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject is Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
 5. Ingeval de klant na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van Euro 75,00. Indien de opdrachtgever niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.


Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis kan worden toegerekend in een van de wil van Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
  nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.


Wijziging algemene voorwaarden

 1. Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.


Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Peggy Walker, trainer en coach in zelfkennis is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.